Algemene voorwaarden

Schone-Binnenlucht.nl (SB)

1 Definities
Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
• SB: Schone-Binnenlucht.nl
• Overeenkomst: de tussen SB en Wederpartij tot stand gekomen koop- en/of dienstverleningsovereenkomst;
• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
• Wederpartij: degene die met SB een Overeenkomst aangaat;
• Zaken: producten en/of diensten die SB levert.

2 Toepassing
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van SB en alle daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtshandelingen. SB sluit hierbij de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij uitdrukkelijk uit.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen en mededelingen van SB vrijblijvend en vormen voor wat betreft prijs en overige voorwaarden steeds één geheel. SB is vrij om verzoeken tot het leveren van zaken te accepteren of zonder opgaaf van reden te weigeren. Een samengestelde offerte van SB verplicht SB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het leveren van een gedeelte van de Zaken tegen een pro rata deel van de opgegeven prijs.
2.3 Een Overeenkomst met SB komt pas tot stand op het ogenblik dat deze schriftelijk door SB is geaccordeerd.
2.4 De Overeenkomst kan slechts schriftelijk en met toestemming van SB worden gewijzigd of aangevuld.
2.5 Opzegging en beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

3 Prijs
3.1 Alle door SB in de Overeenkomst, offerte en factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien na datum van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit door voorzienbare omstandigheden – is SB gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.

4 Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze als op de factuur aangegeven.
4.2 Betaling van het door de Wederpartij aan SB verschuldigde bedrag zal, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de Wederpartij op SB heeft of meent te hebben, geschieden.
4.3 SB is steeds bevoegd om – al dan niet opeisbare – vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met de verplichtingen van de Wederpartij jegens SB.
4.4 Bij niet, niet-tijdige en/of niet volledige betaling is de Wederpartij onmiddellijk zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist, in verzuim. Zodra de Wederpartij in verzuim is, zijn alle overige vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen verzuim in.
4.5 SB is gerechtigd alle verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling alsmede indien bij SB een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de Wederpartij in haar betalingsverplichtingen tekort zal gaan schieten, zonder dat SB aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan.
4.6 Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is, is zij aan SB alle kosten verschuldigd die SB moet maken om haar vorderingen te incasseren. Hieronder vallen de buitengerechtelijke kosten die begroot worden op een bedrag gelijk aan 15 procent van het verschuldigde bedrag, alsmede de vertragingsrente ad 1,5 procent per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum en één en ander met een minimum van EUR 40,-.

5 Aansprakelijkheid
5.1 SB is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij sprake is van schade als gevolg van grove nalatigheid en/of opzet van SB.
5.2 SB is niet aansprakelijk voor:
a. alle indirecte en/of immateriële schade, zoals gevolgschade, schade als gevolg van (de-)installatie van de Zaken en/of bedrijfsschade;
b. schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SB is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
c. fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties bij aanbiedingen, offertes, reclame- en promotieuitingen, en/of orderbevestigingen;
d. schade veroorzaakt door Hulppersonen;
e. er kunnen geen rechten worden ontleend aan de mate van luchtkwaliteit die SB verwacht te krijgen. Bepaalde weersomstandigheden kunnen de mate van zuivering nadelig beïnvloeden.
5.3 Iedere vordering jegens SB, behalve vorderingen die door SB zijn erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering;
5.4 De Wederpartij vrijwaart SB en Hulppersonen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de Overeenkomst en (i) de daarbij door SB geleverde Zaken als gevolg van vorderingen van derden alsmede (ii) met bewerking en/of (digitale) verzending van de door SB verstrekte informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SB. De Wederpartij zal SB schadeloosstellen voor aanspraken van derden, ter zake van schade, die voortvloeit uit door haar geleverde Zaken, en voor schade die samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

6 Overmacht
6.1 Indien SB ten gevolge van overmacht tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is SB gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan alle buiten de invloedssfeer van SB gelegen oorzaken en omstandigheden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het in gebreke blijven van haar leveranciers. Ofwel brand, schade van het te leveren product/dienst.
6.2 Indien SB door overmacht blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, één en ander zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot enige vorm van schadevergoeding.
6.3 In een situatie als beschreven in artikel 7.2 heeft ook de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat SB gehouden is de schade, van welke aard dan ook, te vergoeden. SB zal de door de Wederpartij op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel aan SB betaalde bedragen, restitueren indien en voor zover de betreffende overeengekomen prestatie op dat moment nog niet is geleverd en uitsluitend onder aftrek van betaling voor reeds uitgevoerde deelleveringen.

7 Beëindiging
7.1 SB is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, te beëindigen, indien de Wederpartij haar betalingsverplichtingen niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
7.2 Betalingsverplichtingen van de Wederpartij blijven onverminderd van kracht en alle verschuldigde bedragen worden per direct opeisbaar. Daarnaast is de Wederpartij gehouden alle door SB ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst te lijden schade te vergoeden.

8 Geschillen en toepasselijk recht
8.1 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
8.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst of Voorwaarden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
8.3 Alle Overeenkomsten, deze Voorwaarden daaronder begrepen, worden beheerst door het Nederlandse recht.